Kwaliteit als voorwaarde

Ton van Ede

LNTGENMARNS bd, voormalig IGK

Lees zijn verhaal

Door de bundeling van krachten binnen het LZV wordt het mogelijk om de kwaliteit van de psychische en psychosociale zorg op een hoog niveau te brengen en te houden.

De verenigde ketenpartners hebben een gemeenschappelijk gedragen missie. Het LZV deelt niet alleen de visie op levensfase regelateerde psychosociale problematiek, maar streeft ook nadrukkelijk naar een integrale behandeling op alle levensdomeinen. De ervaring die we opdoen binnen het LZV wordt gebruikt om de psychische zorg in Nederland te helpen verbeteren.
 

Voor het LZV is de inbreng van cliënten in de (ontwikkeling van) behandeling van onmisbare waarde. Door nabijheid van en samenwerking met veteranen- en specifieke cliënten- en belangenorganisaties, wordt de zorg doorlopend getoetst aan verwachtingen van de doelgroep. Bovendien wordt het cliëntperspectief structureel in kaart gebracht met de consumer quality index voor veteranen. De hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving zijn uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van de behandeling en begeleiding.

 

In opdracht van het Kwaliteitsinstituut voor de GGZ wordt gewerkt aan de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen. Aan deze zorgstandaard wordt specifieke informatie toegevoegd die van belang is voor zorgverlening aan veteranen en hun partners en gezinsleden. De zorgstandaard verschijnt in 2018.