Privacyverklaring

De website www.lzv-groep.nl is een onderdeel van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, verder te noemen: “LZV”. Het LZV is een bijzondere organisatie eenheid van Defensie.

Het onderstaande is toepasselijk op iedere webpagina waarin naar deze pagina wordt verwezen en verder op iedere pagina van www.lzv-groep.nl (verder te noemen: “website”) waarin niet naar deze pagina wordt verwezen. Door de website te gebruiken, stemt u in met het bepaalde op deze pagina. Deze pagina kan op ieder moment zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig voor eventuele wijzigingen.
 
Wie is aansprakelijk voor de informatie van derden op deze website?
Op de website zijn te uwer informatie links naar websites van derden opgenomen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites die niet door het LZV zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website. Indien u een dergelijke link gebruikt, verlaat u deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
 
Is er auteursrecht van toepassing op de informatie op deze website?
Alle auteursrechten worden door ons voorbehouden en enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan.
 
Welke eisen stellen wij aan het verwerken van persoonsgegevens?
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 februari 2019.
Via de website van het LZV (https://www.lzv-groep.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het LZV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Het LZV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Op verschillende plaatsen in de website vragen wij u persoonsgegevens aan on s te vertrekken. Welke dat zijn en waarom wij dat vragen beschrijven we hieronder.
 
- Evenementen
Ketenpartners kunnen zich bij het LZV aanmelden voor verschillende evenementen, zoals de contactdag en de wetenschapsdag. Voor de organisatie van de evenementen hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • Naam
 • Organisatie 
 • Contactgegevens
 • Accreditatienummer(s)
- Ideeënbus
Het LZV staat open voor ideeën en opmerkingen. Over de website, over de zorgmogelijkheden en over ervaringen met onze zorg. Om ideeën in te dienen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
 • Naam
 • E-mailadres
- Indienen onderzoeksidee
Wetenschappelijk onderzoek helpt veteranen met uitzendgerelateerde problematiek en hun gezinnen naar het verkrijgen van de meest geschikte zorg. Het belang van wetenschappelijk onderzoek wordt door de Minister onderschreven in artikel 10 van de Veteranenwet. De gegevens die we van u nodig hebben voor het indienen van een onderzoeksidee zijn:
 • Naam
 • Onderzoeksinstituut
 • Contactgegevens
 • Referenties
 • CV
- Nieuwsbrief
Wij versturen een nieuwsbrief waarmee wij ketenpartners willen informeren over onze activiteiten en ontwikkelingen. Wij sturen u deze nieuwsbrief maximaal één keer per maand per e-mail toe, en gebruiken hiervoor uw e-mailadres (verplicht) en uw naam (optioneel). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, wissen wij de gegevens van u die we hiervoor gebruiken.
 
Welke beveiligingsmaatregelen neemt het LZV met betrekking tot persoonsgegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.
 
Mogen wij uw persoonsgegevens publiceren?
Wij publiceren uw persoonsgegevens niet zonder uw specifieke toestemming.
 
Geven wij uw persoonsgegevens ook aan derden door?
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Zo kunnen wij uw gegevens aan het RZO verstrekken wanneer u via de website een onderzoeksvoorstel indient.
 
Bij de hierboven beschreven doeleinden van de verwerking van uw gegevens hebben wij aangegeven met welke specifieke partijen wij uw gegevens voor deze specifieke doeleinden kunnen delen. Verder kunnen wij uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:
 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Partijen die voor ons de mailings en drukzaken verzorgen.
Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.
 
Hoe gaan wij om met klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
 
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Willem van Lanschotlaan 1
3941XV Doorn
 
 
085 48 52 000
 
Toepasselijk recht
Op deze website en de pagina is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze pagina zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.